Czwartek, 22 październik 2020liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2020 ROKU

 
Informuję, że w dniu 2 października 2020 roku (piątek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności.

Sesja będzie transmitowana na żywo w sieci Internet na kanale YouTube:
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski


 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713/ z w o ł u j ę XXIV sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 2 października 2020 roku (piątek) na godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwały w sprawach:
 
1) zmian budżetu na 2020 rok;
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2020 – 2036;
3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
4) uchylenia części uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania       przestrzennego terenów w miejscowości Honoratka;
5) uchylenia części uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania      przestrzennego terenów w miejscowości Mikorzyn;
6) zmiany uchwały nr 187/XIX/20 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy    finansowej Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 3188P Żółwieniec - Gawrony";
7) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania    organowi regulacyjnemu.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

 
Przewodniczący Rady
/-/ mgr Paweł Bielicki
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl