Wtorek, 26 styczeń 2021liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 23 LISTOPADA 2020 ROKU

Informuję, że w dniu 26 listopada 2020 roku (czwartek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności.
Sesja będzie transmitowana na żywo w sieci Internet na kanale YouTube:
 
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./ z w o ł u j ę  XXV sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 26 listopada 2020 roku (czwartek) na godz. 13:00 w sali posiedzeń

Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawach:

1) zmian budżetu na 2020 rok;
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2020 – 2036;
3) stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok;
4) obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2021 rok;
5) nabycia nieruchomości położonej w obrębie Ostrowąż;
6) nabycia nieruchomości położonej w obrębie Julia;
7) nabycia nieruchomości położonych w Licheniu Starym;
8) zamiany nieruchomości położonych w Ślesinie;
9) przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Ślesin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”;
10) Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;
11) zaopiniowania ceny na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20……. – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 z uwzględnieniem wyników sprawdzianu szkolnego.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Ślesin oraz wykorzystanie środków budżetowych na ten cel.
8. Sprawozdanie z prac zespołu interdyscyplinarnego oraz przedstawienie planowanych działań, występujących zagrożeń i potrzeb.
9. Informacja o złożonych przez radnych i osoby do tego zobowiązane oświadczeniach majątkowych za rok 2019.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
/-/ mgr Paweł Bielicki
Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mailPortal inwestycyjny


 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl