Czwartek, 15 kwiecień 2021liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 22 MARCA 2021 ROKU
 
Informuję, że w dniu 26 MARCA 2021 roku (piątek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się
XXX sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności.
Sesja będzie transmitowana na żywo w sieci Internet na kanale YouTube:
 
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./ z w o ł u j ę XXX sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 26 marca 2021 roku (piątek) na godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian budżetu na rok 2021,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2021-2036,
3) nabycia nieruchomości położonej w obrębie Kolebki;
4) pozbawienia wybranej drogi kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania;
5) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w obrębie miasta Ślesin oraz w obrębie Różnowo;
6) oddania w użyczenie części nieruchomości o powierzchni 3 m2 położonej w obrębie Ślesin dla Stowarzyszenia „Między Ludźmi i Jeziorami”;
7) organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Ślesin;
8) ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
9) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;
10) przyjęcia programu opieki nad bezpańskimi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ślesin na rok 2021;
11) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3188P Żółwieniec-Gawrony";
12) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Pomoc Powiatowi Konińskiemu dla przebudowy drogi 3210P relacji: DW 263 Różopole-Licheń Stary -Wola Podłężna-DW 266 na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice-Licheń Stary-Grąblin-Wola Podłężna";
13) rozpatrzenia petycji z dnia 5 stycznia 2021 roku;
14) rozpatrzenia petycji z dnia 6 lutego 2021 roku;
15) zmiany Uchwały Nr VII/36/90 Rady Gminy i Miasta w Ślesinie z dnia 24 października 1990 roku w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Ślesin do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" z siedzibą w Poznaniu.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2020.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Prawa i Budżetu w roku 2020.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia, Kultury, Oświaty i Turystyki w roku 2020.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2020.
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ślesin za rok 2020.
11. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie za 2020 rok.
12. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie za 2020 rok.
13. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin za 2020 rok.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady
/-/ mgr Paweł Bielicki

Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mailPortal inwestycyjny


 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl