Wtorek, 03 sierpień 2021liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 18 CZERWCA 2021 ROKU
 
Informuję, że w dniu 30 CZERWCA 2021 roku (środa) o godz. 13:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności.
Sesja będzie transmitowana na żywo w sieci Internet na kanale YouTube:
 
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./ z w o ł u j ę XXXIII sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 30 czerwca 2021 roku (środa) na godz. 13:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

4. Raport o stanie Gminy Ślesin za 2020 rok:
1) przedstawienie raportu,
2) debata nad raportem,
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin wotum
zaufania.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ślesin za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowe:
1) przedstawienie sprawozdań,
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta i Gminy Ślesin sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2020,
3) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Ślesin,
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin,
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ślesin za 2020 rok,
6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian budżetu;
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Ślesin na lata 2021-2036,
3) nadania nazwy ulicy w Ślesinie;
4) przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta i Gminy Ślesin;
5) określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób
i ładunków taksówkami;
6) nadania Statutu Sołectwu Licheń Stary.

7. Informacja na temat przygotowania Gminy Ślesin do sezonu turystycznego.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady
/-/ mgr Paweł Bielicki
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl