Poniedziałek, 20 wrzesień 2021liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 27 SIERPNIA 2021 ROKU
 
Informuję, że w dniu 31 SIERPNIA 2021 roku (wtorek) o godz. 15:00
 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności.
Sesja będzie opublikowana w sieci Internet na kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLsMDNpC-vWrCyyf_QnFKiw 


 
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski 

   
                                                                        
          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym              /Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./  z w o ł u j ę   XXXIV sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 31 sierpnia 2021 roku (wtorek) na godz. 15:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie z następującym porządkiem obrad: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian budżetu na 2021 rok;
 2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta                      i Gminy Ślesin na lata 2021-2036,
 3. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ślesin na rok szkolny 2021/2022,
 4. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
 5. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego na okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy,
 6. ustanowienia służebności drogi koniecznej w obrębie Żółwieniec,
 7. nadania nazwy ulicy w Licheniu Starym,
 8. nadania Statutu Sołectwu Licheń Stary,
 9. pozbawienia wybranej drogi kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej                                           z użytkowania,
 10. przystąpienia Gminy Ślesin do Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie obrad.      
 
Przewodniczący Rady
/-/  mgr Paweł Bielicki

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl