Czwartek, 24 styczeń 2019liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
          Ślesin, dnia 02 stycznia 2018 r.
Zaproszenie

dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert, organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

 
            Na podstawie art. 15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Burmistrz Miasta i Gminy w Ślesinie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 cytowane ustawy, zwane dalej kandydatami, do wskazywania osób do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych               w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy w roku 2018.

INFORMACJE OGÓLNE
1.      Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2018.
2.      Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny; za udział posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.
3.      Zgłoszenia są ważne do dnia 31 grudnia 2018 r.
4.      Baza kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach organizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   jest dostępna na stanowisku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin

ZADANIA   KOMISJI   KONKURSOWEJ
Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, komisja rozpatruje oferty  zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy, w tym m.in.
1)      możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy;
2)      przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3)      proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust.3 będą realizować zadanie publiczne,
4)      w przypadku, o którym mowa w art.5 ust.4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,
5)      uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione  w art.3 ust.3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków,
6)      uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
7)      rekomenduje zaopiniowane oferty do wyboru Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin lub osobie przez niego upoważnionej
I.WYMAGANIA  DLA  KANDYDATÓW  DO  KOMISJI
1.    W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, które spełniają następujące wymagania:
1)      są obywatelami polskimi i korzystają z pełni praw publicznych;
2)      nie reprezentują organizacji/ podmiotów biorących udział w konkursie;
3)      nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art.15 ust.2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

II. WYBÓR  KANDYDATÓW  Z  BAZY  DO  PRAC  W  KOMISJI   KONKURSOWEJ
1. Stanowisko  ds. współpracy  z organizacjami pozarządowymi przedstawia komórce organizacyjnej  Urzędu  kandydatów  na członków  komisji konkursowej po upływie terminu składania  ofert, biorąc  pod  uwagę:
- zadeklarowaną przez kandydata tematykę,  zadeklarowaną w formularzu zgłoszenia i  w  ogłoszeniu konkursowym, zgodna ze sferą zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust.1 ustawy;
- członkostwo we władzach  organizacji  pozarządowych lub  podmiotu  wymienionego  w  art.3 ust.3, która bierze udział w konkursie (wykluczenie organizacji, które złożyły oferty w konkursie).
2. Stanowisko ds. współpracy z organizacjami  pozarządowymi  wskaże  osobę  do  udziału  w pracach  komisji  konkursowej  po  uzgodnieniu  z  nią  możliwości uczestnictwa  w posiedzeniu komisji w konkretnym terminie.
3. W przypadku zgłoszenia kilku kandydatów z zakresu tej samej tematyki, do udziału w pracach komisji zostanie zaproszona osoba wybrana w drodze losowania spośród wszystkich zgłoszonych z danej tematyki kandydatów.
 
III.MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  DOKUMENTÓW
1.Zgłoszenia – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń  woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikami:
-  oświadczeniem o posiadaniu obywatelstwa polskiego i posiadaniu pełni praw publicznych oraz
-  o nie reprezentowaniu organizacji biorących udział  w konkursie,
można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin  lub przesłać w formie scanu dokumentów pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@slesin.pl.
 
Komplet dokumentów należy składać w kopercie zamkniętej oznaczonej: „zgłoszenie do bazy kandydatów  do  udziału  w  komisji  konkursowej  w  otwartych  konkursach  ofert na rok 2018”
IV. TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ – DO DNIA 19 STYCZNIA 2018 R. DO GODZ. 14.00
VII. UWAGI KOŃCOWE
1.      Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zgłoszeń.
2.      Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych lub dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę przy  tworzeniu bazy.

Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach na rok 2017

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl