Wtorek, 18 grudzień 2018liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
Od marzenia do własnej firmy – kolejne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
 
Założenie własnej firmy jest wyzwaniem dla każdego, ale szczególnie dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy. Takich osób w Koninie i okolicznych gminach jest więcej niż przeciętnie w Wielkopolsce. Często są to osoby, które czują w sobie żyłkę przedsiębiorcy, mają przemyślany pomysł na swój biznes i chęci do ciężkiej pracy, ale stają przed barierą finansową, która uniemożliwia im start albo utrzymanie się na rynku w pierwszych miesiącach działania firmy.
Dla takich właśnie osób Miasto Konin w partnerstwie z Goliną, Ślesinem, Starym Miastem, Kramskiem, Krzymowem, Kazimierzem Biskupim i Rzgowem będzie realizowało od stycznia 2018 projekt pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.3.1 WRPO 2014+). K OSI, to skrót od Koniński Obszar Strategicznej Interwencji, jest to teren obejmujący wspomniane gminy. Dla mieszkańców tego obszaru, będących osobami bezrobotnymi powyżej 30-stego roku życia, kierowany jest projekt.
Uczestnictwo w tej inicjatywie to wymierne korzyści. Przede wszystkim dotacja na inwestycje – 25.000 zł, poza tym środki na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością przez 12 miesięcy prowadzenia firmy – 2.000 zł/miesiąc. Niemniej ważne od pieniędzy jest wsparcie szkoleniowo – doradcze przed rozpoczęciem działalności oraz specjalistyczne doradztwo w sytuacjach problemowych przez 1 rok działania  firmy.
Aby zostać uczestnikiem projektu należy się zgłosić do Urzędu Miejskiego w Koninie, Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 63 240 11 61. W Biurze Projektu udzielane są szczegółowe informacje o warunkach udziału oraz terminach i zasadach udzielanego wsparcia. Rekrutacja prowadzona będzie od lutego 2018 r. Już w styczniu można szukać informacji o projekcie na stronie www.konin.pl oraz w lokalnych mediach, odbędą się też spotkania informacyjne we wszystkich 8 gminach tworzących K OSI. Udział w projekcie weźmie 85 osób, z których 68 otrzyma dotację i wsparcie finansowe. O przyznaniu dotacji zadecyduje biznesplan, przygotowywany przez uczestników podczas wsparcia szkoleniowo-doradczego. Zapraszamy do udziału w projekcie i spróbowania własnych sił w biznesie. 
INFORMACJA O PROJEKCIE „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć
działalność gospodarczą na terenie K OSI”


 

realizowanym przez Miasto Konin (partner wiodący), przy udziale partnerów na etapie rekrutacji. Partnerzy – gminy: Golina, Ślesin, Kramsk, Krzymów, Kazimierz Biskupi, Rzgów, Stare Miasto.
Okres realizacji : 01.02.2018 – 29.02.2020
Cel główny projektu: Rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu K OSI.
Cele szczegółowe:
-         zwiększenie liczby nowych firm i miejsc pracy  na terenie KOSI,
-         zwiększenie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie działalności gospodarczej,
-         przeciwdziałanie barierom w rozwoju mikroprzedsiębiorstw poprzez wsparcie finansowe
i rozwojowe.  
 
Grupa docelowa: osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia zamieszkałe w gminach: Konin, Golina, Ślesin, Kramsk, Krzymów, Kazimierz Biskupi, Rzgów, Stare Miasto i należące do jednej z grup:
-         długotrwale bezrobotni (dłużej niż 12 m-cy)
-         osoby w wieku 50 lat i powyżej,
-         kobiety,
-         osoby niepełnosprawne,
-         osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie najwyżej średnie). 
 
Rekrutacja uczestników : 01.02.2018 – 31.08.2018
1.        Przyjęcie regulaminu rekrutacji i powołanie komisji rekrutacyjnej. Przygotowanie akcji promocyjnej. Utworzenie strony internetowej projektu. Luty 2018.
2.        Rekrutacja I tury uczestników. Marzec – maj  2018. Kampania promocyjna w radiu, prasie, portalach internetowych. Spotkania informacyjne u wszystkich 8 partnerów. Przyjmowanie wstępnych formularzy rekrutacyjnych. Ocena formularzy. Diagnoza predyspozycji i kompetencji do prowadzenia działalności gospodarczej - rozmowa z psychologiem lub doradcą zawodowym. Ogłoszenie wyników naboru dla I tury.
3.        Rekrutacja II tury uczestników. Maj – sierpień  2018. Kampania promocyjna w radiu, prasie, portalach internetowych. Spotkania informacyjne u wszystkich 8 partnerów. Przyjmowanie wstępnych formularzy rekrutacyjnych. Ocena formularzy. Diagnoza predyspozycji i kompetencji do prowadzenia działalności gospodarczej - rozmowa z psychologiem lub doradcą zawodowym. Ogłoszenie wyników naboru dla II tury.
 
Do projektu przyjętych zostanie łącznie 85 osób w dwóch turach.
 
 
Oferowane wsparcie: 01.06.2018 – 29.02.2020
1.        Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie dla 85 uczestników projektu Szkolenie grupowe w wymiarze 78 godzin oraz indywidualne doradztwo w wymiarze 2 godziny /osobę. Tematyka – podstawy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i pisania biznes planu.
-         I tura:  czerwiec - lipiec 2018,
-         II tura:  wrzesień - październik 2018.
2.        Udzielenie 68 uczestnikom projektu dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 25 000 zł.  Podstawą przyznania dotacji jest ocenia biznesplanu. O przyznaniu wsparcia finansowego decyduje Komisja Oceny Wniosków, zgodnie z przyjętym wcześniej Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
-         I tura:  nabór i ocena wniosków o wsparcie finansowe:  sierpień – październik 2018; podpisanie umów na wsparcie finansowe: listopad - grudzień 2018; rejestracja działalności gospodarczej i wypłata dotacji:  grudzień 2018,
-         II tura: nabór i ocena wniosków o wsparcie finansowe: listopad 2018 - styczeń 2019; podpisanie umów na wsparcie finansowe: luty - marzec 2019; rejestracja działalności gospodarczej i wypłata dotacji:  marzec 2019.
3.        Wypłata finansowego wsparcia pomostowego dla 68 uczestników, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą i otrzymali dotację w wysokości 2 000 zł/miesiąc przez
12 miesięcy
od rozpoczęcia działalności.
-         I tura:  grudzień 2018 – listopad 2019,
-         II tura:  marzec 2019 – luty 2020.
4.        Usługi rozwojowe dla powstałych przedsiębiorstw, w postaci indywidualnego doradztwa specjalistycznego. Wsparcie zaplanowane dla 34 firm, mające pomóc im w rozwiazywaniu problemów w ramach nowopowstałej działalności.
-         I tura:  grudzień 2018 – listopad 2019,
-         II tura:  marzec 2019 – luty 2020.
 
Obowiązki uczestników wynikające z udziału w projekcie:
 
1.        Uczestnictwo w szkoleniu i doradztwie dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej i pisania biznesplanu.
2.        Przygotowanie biznesplanu i złożenie go do oceny.
3.        Wydatkowanie i rozliczenie środków z dotacji inwestycyjnej zgodnie z biznesplanem.
4.        Prowadzenie działalności gospodarczej przez min. 12 miesięcy i opłacanie składek ZUS.
5.        Wydatkowanie środków ze wsparcia pomostowego na bieżącą działalność firmy.
6.        Poddanie się 2 kontrolom i 2 wizytom monitorującym w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności.
7.      Uczestnictwo w specjalistycznym doradztwie w przypadku problemów z prowadzeniem działalności.


Informacje o projekcie:
Urząd Miejski w Koninie, Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 63 240-11-61.

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl