Wtorek, 18 grudzień 2018liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN Z 07 MARCA 2018 ROKU
 
Informuję, że   14 marca (środa) 2018  roku  o godz. 13.00  w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie  się  XXXVIII  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin   .

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski  
 

          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm. /  z w o ł u j ę  XXXVIII sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin  na 14 marca (środa )  2018 roku na godz. 13.00 w  Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie  z następującym porządkiem obrad: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.p
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych .
 6. Podsumowanie warsztatów filmowych i telewizyjnych realizowanych przez Lokalną Grupę Działania  „Między Ludźmi i Jeziorami”
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian budżetu na 2018 rok,
  2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2018 – 2036,
  3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  4. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego,
  5. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3188P Ślesin – Żółwieniec”,
  6. udzielenia dotacji z budżetu Gminy Ślesin na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  7. udzielenia dotacji z budżetu Gminy Ślesin na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  8. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sompolno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w miejscowości Lubstów,
  9. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie Półwiosek Stary,
  10. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie Kępa,
  11. nabycia nieruchomości położonej w obrębie Goranin,
  12. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie,
  13. przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ślesin na rok 2018,
  14. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ślesin,
  15. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli  nieruchomości i ich zagospodarowania,
  16. podziału Miasta i Gminy Ślesin na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych,
  17. utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Ślesin,
  18. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ślesin,
  19. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Ślesin dla obszaru obejmującego  część obrębu geodezyjnego Mikorzyn.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.      
Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Chrzanowski 
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl