Czwartek, 24 styczeń 2019liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z  02 MAJA 2018 ROKU
 
Informuję, że   09 maja (środa) 2018  roku  o godz. 15.00  w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  w Ślesinie odbędzie  się  XXXIX  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin   .
 
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski  
 
          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm. /  z w o ł u j ę  XXXIX sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin  na 09 maja (środa )  2018 roku na godz. 15.00
w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie
  z następującym porządkiem obrad: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych .
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian budżetu na 2018 rok,
  2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wielkoletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2018 – 2036,
  3. dopłaty do 1m3 odprowadzonych ścieków na terenie Miasta i Gminy Ślesin w grupie taryfowej- gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy,
  4. określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Ślesin w roku 2018,
  5. zbycia nieruchomości położonej w Ślesinie,
  6. nabycia nieruchomości położonej w obrębie Półwiosek Stary,
  7. nabycia nieruchomości położonej w obrębie Leśnictwo,
  8. nabycia nieruchomości położonej w mieście Ślesin,
  9. nabycia nieruchomości położonych w obrębie Bylew,
  10. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu,
  11. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Licheń Stary
  12. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Licheń Stary,
  13. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Głębockie,
  14. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  w obrębie Szyszyńskie Holendry,
  15. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Niedźwiady,
  16. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Ślesin.
 7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Ślesin za rok 2017.
 9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Ślesin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017,
 10. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej Gminy Ślesin za rok 2017.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.      
Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Chrzanowski
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl