Niedziela, 24 luty 2019liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie

 

Regulamin Imprezy Masowej 

 Extremalia Ślesin 2018, 14.07.2018 r.

na terenie należącym do Gminy Ślesin

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej  „Regulaminem”) został wydany na podstawie   przepisów Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U.01.120.1298, (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin jest wydany przez Organizatora Imprezy: Extremalia Ślesin 2018, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie ul. Młodzieżowa 11, 62-561 Ślesin, zwanego dalej „Organizatorem”.
 3. Koncerty w ramach Extremalia Ślesin 2018 (zwane dalej „Imprezą”) odbędą się w dniu 14.07.2018r. roku na terenie należących do Gminy Ślesin , zlokalizowanych nad Jeziorem Ślesińskim  ul. Napoleona 15b.
 4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą   przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad

zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu,                           na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

 1. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 

     „Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników

      agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania

      o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych

      posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę

      wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis

      wystawcy;

 

      „Teren Imprezy” oznacza wyznaczoną część terenu pomiędzy budynkiem dawnego hotelu a  Jeziorem Ślesińskim na którym, przeprowadzona jest  Impreza.     

 

      „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

§ 2

 1. Wstęp na teren „Imprezy” jest wolny i przysługuje wszystkim zainteresowanym .Uczestnik Imprezy obowiązany jest posiadać dowód tożsamości ,  osoby poniżej 16 r. ż., uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność opiekunów - osób prawnych, które sprawują nad nimi pieczę.
 2. Nie będą wpuszczane na Imprezę lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na Imprezie, legitymowania lub nie posiadający dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości.
 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

a)       broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b)       materiałów wybuchowych,

c)       wyrobów pirotechnicznych,

d)       materiałów pożarowo niebezpiecznych,

e)       napojów alkoholowych,

f)        środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 

           

 1. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
 2. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej

   osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,

    psychotropowych lub innych podobnie działających środków                                              b) posiadającym przedmioty wskazane w § 2 pkt.3 niniejszego Regulaminu,

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający

    zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

 1. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.
 2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym Kierownika ds. Bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie            z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu za kulisy i na scenę dla osób nie posiadających identyfikatora Zespołu, Ekipy Technicznej lub Organizatora.
 4. Zabrania się rozniecania ognia na Terenie Imprezy przez osoby do tego nie upoważnione przez Organizatora.
 5. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do poinformowania Organizatora lub Służb Porządkowych o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
 6. Na Teren Imprezy mają prawo wjazdu wyłącznie samochody posiadające przepustkę wydaną przez Organizatora oraz samochody Służb Ratowniczych i Porządkowych, pozostałe zaparkowane przed Imprezą jak i w trakcie trwania Imprezy, nie posiadające właściwej przepustki, zostaną odholowane na parking policyjny na koszt właściciela.
 7. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz palenia. Palenie dozwolone jest w  wyznaczonym miejscu.

 

§ 3

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) Służby Porządkowe  i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

b) powołanie Kierownika ds. Bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi       

    i organizującego pracę Służb Porządkowych;

c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.

 1. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia .
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie Imprezy.
 4. Wszelkich informacji na temat poszczególnych sektorów, wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet itp. udziela Służba Informacyjna Organizatora.

 

§ 4

 1. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym            w widocznym miejscu są uprawnione, zgodnie z przepisami Ustawy, do:

sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 5 niniejszego Regulaminu;

wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy lub regulaminem obiektu (terenu),       a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych;

stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik

obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na 

członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 Ustawy     

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.),

ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie  

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 1. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie     z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 5

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

w siedzibie Organizatora:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie ul. Młodzieżowa 11, 62-561 Ślesin

Urząd Miasta i Gmin Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

na stronie internetowej Gminy Ślesin www.slesin.pl i M-GOK Ślesin www.mgok.slesin.pl

na Terenie Imprezy w punktach wyznaczonych przez Organizatora.

Na Facebooku M-GOK Ślesin i Gminy Ślesin

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

 

§ 6

 1. Regulamin Imprezy oraz Graficzny Plan Terenu Imprezy podany jest do publicznej wiadomości przez udostępnienie w formie afiszów przy wejściu na Teren Imprezy oraz na stronie internetowej Gminy Ślesin.
 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

 

 

 

Regulamin miejsca imprezy

 Extremalia Ślesin 2018, 14.07.2018 r.

 

Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie w czasie trwania Imprezy.

 1. Wstęp na teren w czasie trwania Imprezy mają:

a) widzowie uczestniczący w Imprezie

b) osoby małoletnie do 16  roku życia tylko pod opieką osób pełnoletnich

c) osoby z obsługi technicznej i medialnej ,

d) przedstawiciele instytucji państwowych, policji, straży pożarnej,

e) służby zabezpieczające, pogotowia ratunkowe,

f) ochrona,

g) osoby z identyfikatorami imiennymi  Extremalia Ślesin 2018

 2. Osoby obecne na Imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający  bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu Imprezy.

 3. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa Imprezy zgodnie  z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia i posiadania w jej trakcie przez osoby obecne na Imprezie:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b) materiałów wybuchowych,

c) wyrobów pirotechnicznych,

d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,

e) napojów alkoholowych,

f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Dodatkowo wprowadza się zakaz:

a) wypuszczania psów i innych i innych niebezpiecznych zwierząt,

b) niszczenia tablic informacyjnych, ławek koszy na śmieci i wszystkich

 innych rzeczy znajdujących się na terenie Imprezy,

c) zaśmiecania miejsca Imprezy,

d) nagrywania występów artystycznych z wyjątkiem umów agencyjnych,

e) wnoszenia napojów alkoholowych

 4. Organizator Imprezy odpowiedzialny jest za:

a) bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez występujące zespoły,

b) stanu urządzeń nagłaśniających i oświetlających,

c) montaż ramp oraz innych konstrukcji i urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem, dokumentacją oraz innymi obowiązującymi przepisami,

d) zapewnienie przejrzystości dróg ewakuacyjnych,

e) eliminowanie wszystkich innych zachowań uczestników Imprezy mogących być przyczyną zagrożeń.

5. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

a) pracownicy obsługi Imprezy, służby porządkowe muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu medycznego i hydrantów,

b) służby porządkowe muszą być przeszkolone na terenie Imprezy w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobów alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

 6. Służby porządkowe organizatora Imprezy w tym pracownicy ochrony osób lub mienia        legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:

a) legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości,

b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te    wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w cz. II pkt. 3 niniejszego regulaminu,

c) w przypadku braku uprawnień do przebywania na Imprezie masowej albo zakłócania   porządku publicznego lub zachowania się niezgodnie z regulaminem imprezy – wezwania osoby do opuszczenia Imprezy masowej,

d) zastosowania siły fizycznej w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie dóbr i mienia  (Dz. U. Nr 114, poz. 740 z późn. zm.),

e) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 7. Służby porządkowe organizatora Imprezy obowiązane są: 

a)  nie wpuścić na imprezę masową osób, wobec których zostały wydane orzeczenia zakazujące wstępu na imprezy masowe oraz osób odmawiającym poddania się czynnościom kontrolnym, o których była mowa wcześniej,

b) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej.

 8. Niniejszy regulamin będzie wywieszony do publicznej wiadomości przy wejściu głównym na plac imprezy oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Ślesin www.slesin.pl  i stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie www.mgok.slesin.pl

 

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl