Czwartek, 18 kwiecień 2019liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Profesjonalne e-Urzędy w 10 jednostkach samorządu terytorialnego z powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN  Z  12 PAŻDZIERNIKA 2018 ROKU
 
 
Informuję, że   17 października (środa) 2018  roku  o godz. 12.00  w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  w Ślesinie odbędzie  się  XLII  sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin   .
 
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski   
 
 


 
  SBR.0002.8.2018                                                                                                  Ślesin, 11 październik  2018 r
 
 
          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./       z w o ł u j ę  XLII sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin  na
17 października (środa)  2018 roku na godz. 12.00 w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie  z następującym porządkiem obrad: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Informacja przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie  nt. warunków wstąpienia do tworzącej się 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu na 2018 rok,
  2. oddania w użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wąsosze 73 A,
  3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Głębockie,
  4. wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce,
  5. zatwierdzenia ceny na 2019 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20…. odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie,
  6. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków,
  7. uchwalenia Statutu Gminy Ślesin,
  8. przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Ślesin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”,
  9. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach, zespołach szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślesin, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
  10. regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 8. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską Gminy Ślesin w VII kadencji.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu w poszczególnych placówkach oświatowych.
 10. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 11. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej Gminy Ślesin w kadencji 2014-2018.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Chrzanowski
Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mail 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl