Piątek, 24 maj 2019liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Profesjonalne e-Urzędy w 10 jednostkach samorządu terytorialnego z powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA  MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LISTOPADA  2018 ROKU

 
 
Informuję, że w dniu  05 grudnia  (środa )   2018 roku  o godz. 15.00  w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie  się  II sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin.


Burmistrz Miasta i Gminy
 /-/ Mariusz Zaborowski    
 
         

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 roku , poz. 994 ze zm./ z w o ł u j ę  II sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin  na dzień 05 grudnia (środa )  2018 roku na godz. 15.00 w  sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej Gminy Ślesin w sprawach
  1. zmian budżetu,
  2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2018 – 2036.
  3. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania,
  4. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Ślesinie oznaczonych nr 533/2 i 541/5,
  5. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie Kijowiec,
  6. zbycia nieruchomości położonej w Ślesinie,
  7. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
  8. stawek podatku od nieruchomości,
  9. obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 rok,
  10. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ślesin,
  11. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  12. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  13. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania,
  14. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  15. objęcia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ślesin nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie  przez część roku,
  16. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Ślesin,
  17. powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
  18. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie obrad.     
 
Przewodniczący Rady
/-/  mgr Paweł Bielicki
 

Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mailPortal inwestycyjny


 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl