Niedziela, 05 lipiec 2020liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN
Z DNIA 22 LISTOPADA 2019 ROKU
 
Informuję, że w dniu 28 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie odbędzie się
XV sesja Rady Miejskiej Gminy Ślesin
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Mariusz Zaborowski
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm./ z w o ł u j ę XV sesję Rady Miejskiej Gminy Ślesin na 28 listopada 2019 roku (czwartek) na godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zmian budżetu na rok 2019,
   2) nabycia nieruchomości położonej w obrębie Różnowo,
   3) nadania nazwy ulicy położonej w Licheniu Starym,
   4) zatwierdzenia ceny na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwienie odpadów z grupy 20…….-
       odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie,
   5) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ślesin,
   6) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
       wysokości tej opłaty,
   7) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
       komunalnymi,
   8) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od
       właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania,
   9) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      składanej przez właściciela nieruchomości,
   10) Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
      Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
   11) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz
      przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
6. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie Ślesin.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady
/-/ mgr Paweł Bielicki
Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mailPortal inwestycyjny


 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl