Piątek, 03 lipiec 2020liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
Ślesin, 02.01.2020 r.

ZAPROSZENIE
 
dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert, organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin.

 
     Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Ślesinie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, zwane dalej kandydatami, do wskazywania osób do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy w roku 2020.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2020.
2. Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny; za udział posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.
3. Zgłoszenia są ważne do dnia 31 grudnia 2020 roku.
4. Baza kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach organizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest dostępna na stanowisku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin.

ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, komisja rozpatruje oferty zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, w tym m.in.

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,
4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego,
5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków,
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
7) rekomenduje zaopiniowane oferty do wyboru Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin lub osobie przez niego upoważnionej.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO KOMISJI

1. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące wymagania:
1) są obywatelami polskimi i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
3) nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego, w związku z art. 15 ust. 2 f ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

WYBÓR KANDYDATÓW Z BAZY DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ

1. Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawia komórce organizacyjnej
Urzędu kandydatów na członków komisji konkursowej po upływie terminu składania ofert, biorąc pod
uwagę:
- zadeklarowaną przez kandydata tematykę w formularzu zgłoszenia i w ogłoszeniu konkursowym,
zgodną ze sferą zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy;
- członkostwo we władzach organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3,
która bierze udział w konkursie (wykluczenie organizacji, które złożyły oferty w konkursie).
2. Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi wskaże osobę do udziału w pracach
komisji konkursowej po uzgodnieniu z nią możliwości uczestnictwa w posiedzeniu komisji
w konkretnym terminie.
3. W przypadku zgłoszenia kilku kandydatów z zakresu tej samej tematyki, do udziału w pracach
komisji zostanie zaproszona osoba wybrana w drodze losowania spośród wszystkich zgłoszonych
z danej tematyki kandydatów.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1. Zgłoszenia – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikami:

- oświadczeniem o posiadaniu obywatelstwa polskiego i posiadaniu pełni praw publicznych oraz
- oświadczeniem o nie reprezentowaniu organizacji biorących udział w konkursie

można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin lub
przesłać skan dokumentów pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@slesin.pl.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie zamkniętej oznaczonej: „zgłoszenie do bazy
kandydatów do udziału w komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na rok 2020”


TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ – do dnia 17 STYCZNIA 2020 roku do godz. 14.00

UWAGI KOŃCOWE

1. Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zgłoszeń.
2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników, nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.

Załącznik - Zgłoszenie do udziału w komisjach konkursowych
Biuletyn Informacji Publicznej BIP 
Serwer poczty e-mailPortal inwestycyjny


 
ANKIETA - badania satysfakcji Klienta UMiG


 
Platforma Zarządzania Oświatą VULCANInformacja Turystyczna
Szybko i sprawnie
Polecamy
Serwis informatyczny
GUZIK - systemy informatyczne
henryk@guzik.konin.pl 
Tel. +48 63 2465057
Galeria zdjęć

Fotografie z miasta i regionu
Zobacz galerię
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl